Local Advisory Committee
Jing Bai
Shanglian Bao
Siping Chen
Huafu Chen
Xiang Deng
Mingyue Ding
Qianjin Feng
Shangkai Gao
Qiyong Gong
Lixu Gu
Yong He
Lin He
Pheng-Ann Heng
Dewen Hu
Ming Jiang
Yan Kang
Hao Lei
Lihua Li
Hua Li
Kuncheng Li
Qingming Luo
Nong Sang
Enmin Song
Zhijian Song
Lipin Wang
Yongtian Wang
Donglin Wang
Feiyue Wang
Bo Xu
Rong Xue
Dezhong Yao
Chunsui Yu
Jie Yang
Jiwu Zhang
Jianzhou Zhang
Tianxu Zhang
Xiangsong Zhang
Yunting Zhang
Quanlu Zheng
Chaozhe Zhu
Yan Zhuo
Tsinghua University
Peking University
Shenzhen University
University of Electronic Science and Technology of China
CMIV, Corporate Technology, Siemens Ltd., Beijing
Huazhong University of Science and Technology
Southern Medical University
Tsinghua University
West China Hospital, Sichuan University
Shanghai Jiao Tong University
Beijing Normal University
Institute of Automation, Chinese Academy Sciences
The Chinese University of Hong Kong
National University of Defense Technology
Peking University
Neusoft Medical System Ltd.
Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS
Hangzhou Dianzi University
Institute of Computing Technology, CAS
Xuanwu Hospital, Beijing
Huazhong University of Science and Technology
Huazhong University of Science and Technology
Huazhong University of Science and Technology
Fudan University
Shenzhen Institutes of Advanced Technology,CAS
Beijing Institute of Technology
Institute of Automation, Chinese Academy Sciences
Institute of Automation, Chinese Academy Sciences
Institute of Automation, Chinese Academy Sciences
Institute of Biophysics, Chinese Academy Sciences
University of Electronic Science and Technology of China
Tianjing Medical University
Shanghai Jiao Tong University
Carestream Health Inc., Shanghai
Sichuan University
Huazhong University of Science and Technology
Sun Yat-sen University
Tianjin Medical University
Neusoft Digital Medical Systems Co., Ltd
Beijing Normal University
Institute of Biophysics, Chinese Academy Sciences

Local Organizing Committee
Nianming Zuo
Yong Liu
Ming Song
Bing Liu
Bizhen Hong
Shaomei Wang
Gangqin Zhang
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
 

Important Dates

February 1, 2010 (Extended to February 26) Tutorial and workshop proposals
March 1, 2010 Acceptance of tutorials and workshops
March 11, 2010 Submission of full papers
April 20-22, 2010 Rebuttal of reviews
May 18, 2010 Notification of acceptance
June 18, 2010 Camera ready copy of papers due
August 1, 2010 Deadline for early bird registration
September 20-24, 2010 Tutorials, Conference, Workshops